Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zdajemy sobie sprawę, że ponosimy odpowiedzialność za ochronę danych powierzonych nam przez użytkowników. Kwestie bezpieczeństwa traktujemy bardzo poważnie. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby chronić nasze strony internetowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Stosujemy urządzenia i systemy zabezpieczające dane przetwarzane na serwerach oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.

Wszystkie dane osobowe gromadzimy i przechowujemy zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Paulina Karwan prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Paulina Karwan P.H.U. MAXITECH, ul. C20 nr 2, 32-086 Węgrzce, NIP 5130155689, REGON 120618224.
 • Dane kontaktowe Administratora: e-mail:, tel. 507-599-870;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. zapewnienia komunikacji między stronami, dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i  prognozy oraz promowania produktów Administratora, a jeśli zaszłaby taka potrzeba także w celu dochodzenia i windykacji należności w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora określonego w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  3. przekazywania informacji handlowych w ramach marketingu bezpośredniego usług na podstawie zgody osoby, której dane są przetwarzane – art. 6 ust.1 lit. a RODO
 • Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane obejmuje okres korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych umów, okres wykonania zobowiązań przewidzianych prawem, takich jak rękojmia lub obsługa gwarancji udzielonych przez producentów oraz okres wyznaczony przepisami prawa, w tym prawa podatkowego i prawa o rachunkowości. W zakresie danych przetwarzanych na potrzeby marketingu bezpośredniego usług dane będą przetwarzane w tym celu do czasu zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu lub odpowiednio cofnięcia zgody.
 • Dane osobowe mogą być przekazywane do zaufanych partnerów Administratora, którzy uczestniczą w obsłudze wykonywania usług przez Administratora, takich jak firmy kurierskie, producenci produktów w zakresie niezbędnym do obsługi roszczeń gwarancyjnych, podmioty świadczące usługi księgowe, usługi prawne, administratorzy i serwisanci systemów lub programów marketingowych, telekomunikacyjnych i informatycznych, z których korzysta Administrator, a także administratorzy i serwisanci serwerów hostingowych, na których są przechowywane dane. Pani/Pana dane będą również udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym, z którymi  Administrator  zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w zakresie  niezbędnym do wykonania przez nich zleceń dla Administratora;
 • Pani/Pana dane nie będą przez nas przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 • Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 1. a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
 2. b) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
 3. c) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 4. d) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych;
 5. e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 6. f) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;
 7. g) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Pana tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy lub na podstawie zgody.
 8. h) Ponadto, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych lub przepisy RODO.
 • Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia umowy. Odmowa podania danych  osobowych uniemożliwi  Administratorowi spełnienia ciążącego na nim obowiązku prawnego, czy też zawarcia i realizacji umowy.
 • W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie  będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Pliki cookies

Podobnie jak prawie wszyscy dostawcy usług, podczas odwiedzania naszego serwisu lub korzystania z naszych ofert stosujemy pliki cookies, sygnalizatory sieci web lub podobne technologie.

 • Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”): są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu https://maxitech.com.p przeznaczone do korzystania ze stron internetowych serwisu https://maxitech.com.pl. Pliki te zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, a także unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
 • Przez używanie stron serwisu https://maxitech.com.pl użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies zgodnie z niniejszą Polityką prywatności dotycząca plików cookies.
 • Pliki cookies są wykorzystywane w serwisie do 1) utrzymania sesji po zalogowaniu (o ile jest taka możliwość), 2) dostosowania zawartości serwisu do oczekiwań odwiedzającego oraz optymalizacji zasad korzystania z sewisu, w tym poprzez umożliwienie identyfikacji urządzenia, z którego korzysta odwiedzający i odpowiedniego dostosowania serwisu do wymogów i ustawień tego urządzenia; 3) tworzenia statystyk, które umożliwiają analizę zasad korzystania przez odwiedzającego z sewisu, co umożliwia ulepszanie jej funkcjonalności.
 • Poprzez wykorzystywanie plików cookies w powyższy sposób Administrator nigdy nie identyfikuje tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w tych plikach.
 • W ramach serwisu https://maxitech.com.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookies „stałe”przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • Co do zasady przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu https://maxitech.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu https://maxitech.com.pl.

Formularz kontaktowy

Zmiana Polityki prywatności

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności RODO.
 • Zasady określone w niniejszej Polityce prywatności mogą być okresowo aktualizowane, w szczególności w przypadku zmian organizacyjnych, potrzeb wynikających ze zmian technologicznych lub zmian przepisów prawa.
 • Aktualny tekst Polityki prywatności dostępny będzie każdorazowo na stronie https://maxitech.com.pl/polityka-prywatnosci/.