Regulamin

REGULAMIN SKLEPU MAXITECH

Szanowny Kliencie, niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Sprzedawcę na rzecz Klientów usług drogą elektroniczną, zawarcia oraz wykonania umowy sprzedaży Towarów prezentowanych przez Sprzedawcę, prawa i obowiązki wynikające z obowiązującego prawa oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

 • 1 DEFINICJE

Występujące w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Sprzedawca/Usługodawca – Paulina Karwan prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Paulina Karwan P.H.U. MAXITECH, ul. C20 nr 2, 32-086 Węgrzce, NIP 5130155689, REGON 120618224, adres e-mail:  , tel. 507-599-870;
 2. Klient/Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży,
 3. Konsument ( 221KC) –  osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 4. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym: https://maxitech.com.pl, umożliwiający Klientom zapoznanie się z Towarami prezentowanymi w serwisie przez Sprzedawcę, składanie Zamówień za pomocą Formularza kontaktowego celem zakupu Towarów od Sprzedawcy,
 5. Towary – rzeczy ruchome prezentowane przez Sprzedawcę w Sklepie, usługi lub produkty na indywidualne zamówienie Klienta, mogące być przedmiotem składanego przez Klienta Zamówienia,
 6. Formularz kontaktowy – elektroniczny formularz dostępny w Sklepie pod adresem: https://maxitech.com.pl/kontakt/, umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia,
 7. Zamówienie – oświadczenie Klienta o zamiarze zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży Towarów, wysyłane w postaci elektronicznej: za pośrednictwem Formularza Kontaktowego lub wiadomości e-mail na adres: , ,  określające w szczególności rodzaj, specyfikację i ilość zamawianych Towarów,
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów prezentowanych przez Sprzedawcę w Sklepie, zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu;
 9. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu, udostępny na stronie internetowej: https://maxitech.com.pl/, w sposób umożliwiający jego zapisanie i przechowywanie oraz odtwarzanie na urządzeniu Usługobiorcy, stanowiący jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 • 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu (z wyjątkiem 9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).
 2. W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową oraz posiadać aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Dane teleadresowe, umożliwiające Klientowi kontakt ze Sprzedawcą:
 4. adres pocztowy: ul. C20 nr 2, 32-086 Węgrzce; siedziba firmy: ul. Koralowa 10, 32-085 Modlniczka, k. Krakowa
 5. numer telefonu: +48 507-930-333;
 6. adres poczty elektronicznej: , , .
 7. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca/Usługodawca. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia Zamówienia do realizacji oraz dostawy Towaru pod wskazany przez Klienta adres. Za zgodą Klienta jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych. Klient ma prawo do wglądu w przechowywane przez Sprzedawcę/Usługodawcę dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu w sytuacjach dopuszczonych przez stosowne przepisy prawne.
 8. Usługodawca szanuje prawa Klientów do prywatności. Zasady Polityki Prywatności dostępne pod adresem internetowym https://maxitech.com.pl/polityka-prywatnosci/ wskazują, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację Sprzedawca może gromadzić i w jaki sposób z takich informacji korzystać.
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem wynikającym z otrzymanych przez niego od Klienta nieprawidłowych danych.
 10. Wszelkie informacje dotyczące oferowanych Towarów przedstawione przez Sprzedawcę w katalogach, prospektach reklamowych oraz na stronie internetowej mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. W przypadku gdy Sprzedawca posiada dokumenty zawierające szczegółowe informacje o parametrach technicznych Towaru, dokumenty te mogą być zamieszczane na stronie internetowej Sprzedawcy. Na prośbę Klienta Sprzedawca może również przesłać Klientowi powyższe dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. Powyższe dokumenty udostępniane są w takim języku w jakim zostały sporządzone.
 11. Każdy Towar oferowany przez Sprzedawcę jest fabrycznie nowy. Sprzedawane towary objęte są gwarancją gwarancja i dostarczane są z instrukcją obsługi (o ile dany produkt je posiada).
 12. Klient ponosi odpowiedzialność za to by dane techniczne, jakość i ilość towaru określone w Umowie sprzedaży odpowiadały jego potrzebom. Sprzedawca może udzielić Klientowi ewentualnej pomocy w doborze rodzaju, parametrów i ilości Towaru z punktu widzenia celu ich wykorzystania, z zastrzeżeniem, że Sprzedawca nie odpowiada za prawidłowość doboru zamówionego Towaru w konkretnym zastosowaniu przez Klienta lub jego dalszych kontrahentów.
 13. Klient korzystający z usług Sprzedawcy realizowanych za pośrednictwem Sklepu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu w zakresie jaki jest niezbędny do realizacji złożonego Zamówienia i nie jest sprzeczny z obowiązującym prawem oraz z zasadami współżycia społecznego z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów.
 14. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności:
 15. które destabilizowałyby pracę Sprzedawcy, utrudniałyby dostęp do Sklepu internetowego lub zawartości lub korzystanie z nich;
 16. publikowanie spamu i niezamówionej informacji handlowej;
 17. korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi);
 • 3 DOKONYWANIE ZAMÓWIEŃ
 1. Składanie zamówień w Sklepie odbywa się poprzez:
 2. wypełnienie Formularza kontaktowego;
 3. przesłanie Zamówienia e-mailem na adres:, ,
 4. kontakt telefoniczny dostępny pod numerem: 507-930-333;
 5. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z pełną akceptacja niniejszego Regulaminu.
 6. Jeżeli złożenie Zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie Formularza kontaktowego, po złożeniu Zamówienia Klientowi zostaje wysłana e-mailem informacja o jego otrzymaniu przez Sprzedawcę.
 7. Po otrzymaniu Zamówienia Klienta, Sprzedawca przesyła Klientowi oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu otrzymanej oferty wraz z podsumowanie (specyfikacja Towaru, termin realizacji, cena, warunki i koszty i sposób dostawy, etc.). Sprzedawca może również odesłać Klientowi otrzymaną od niego ofertę z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia jej treści, w szczególności w celu udzielenia Klientowi niezbędnej pomocy w przypadku, gdy w ocenie Sprzedającego Klient niepoprawnie dobrał parametry Zamówionych Towarów.
 8. Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży, to jest paragonem fiskalnym lub fakturą VAT jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia.
 9. Sprzedający potwierdzi Klientowi będącemu Konsumentem zawarcie umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy. Potwierdzenie obejmuje informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.
 10. W przypadku, kiedy Zamówienie nie może zostać zrealizowane z powodu braku wybranego Towaru na magazynie/ wyczerpania asortymentu Klient zostanie o tym poinformowany i będzie mógł zmienić lub anulować Zamówienie.
 11. Umowa sprzedaży Towaru zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu oferty albo z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o przyjęciu odesłanej przez Sprzedawcę oferty z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia jej treści.
 12. Sprzedawca rzetelnie realizuje zamówienia Klienta według kolejności ich wpłynięcia – każde zamówienie jest traktowane przez Sprzedawcę priorytetowo.
 13. Sprzedawca realizuje zamówienia na terytorium Polski oraz zamówienia składane przez Konsumentów w Europie, a po uprzednim ustaleniu warunków dostawy także w innych krajach.
 14. Klient składając Zamówienie w Sklepie wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu kupującego na zamówione Towary.
 • 4 DOSTAWA
 1. Dostawa Towaru odbywa się w sposób wybrany przez Klienta i określony w Zamówieniu – za pośrednictwem operatora Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej lub w inny sposób zaakceptowany przez strony niewiążący się z nadmiernymi i nieuzasadnionymi kosztami po stronie Sprzedawcy i Klienta.
 2. Zamówione Towary dostarczane są zgodnie z wyborem Klienta bądź to bezpośrednio na adres Klienta wskazany w internetowym Formularzu kontaktowym i potwierdzonego przez Klienta, jako adres do wysyłki lub odbierane osobiście w punkcie odbioru osobistego pod adresem podanym w trakcie wykonywania zamówienia.
 3. Zamówiony Towar zapakowany jest w sposób odpowiadający jego właściwościom, tak aby nie ulegał podczas transportu uszkodzeniom, utracie bądź zniszczeniu.
 4. Klient na bieżąco jest informowany o kosztach dostawy, są one podawane w trakcie potwierdzenia złożonego Zamówienia. Wysokość kosztów wysyłki zależy od kraju do którego wysyłane jest zamówienie, ilości zamawianych towarów ich wagi oraz sposobu nadania przesyłki.
 • 5 METODY PŁATNOŚCI
 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary z dostawą na terytorium Polski:
 2. płatność przy odbiorze (za pobraniem) – realizacja Zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania Zamówienia,
 3. płatność z góry (przedpłata) – przelew tradycyjny na rachunek bankowy o numerze  27 1950 0001 2006 7643 5219 0001 Idea Bank – realizacja Zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu.
 4. płatność gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy – realizacja Zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia
 5. W przypadku dostawy poza terytorium Polski obowiązującą formą płatności jest płatność z góry (przedpłata) – przelew tradycyjny na rachunek bankowy o numerze  27 1950 0001 2006 7643 5219 0001 Idea Bank.
 • 6 PRAWO ODSTĄPIENIA
 1. Zgodnie z przepisami prawa Klientowi będącemu Konsumentem w myśl art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.  o prawach Konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta będącego jednocześnie Konsumentem lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.
 3. Gdy Klient będący Konsumentem odstąpi od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony wówczas z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły sobie nawzajem podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 4. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przesyłając je drogą elektroniczną lub na adres pocztowy Sprzedawcy według wyboru Klienta. Załącznik nr 1 stanowi tylko pomoc w odstąpieniu od umowy, nie jest wzorem koniecznym do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy. Klient może ale nie musi z niego korzystać. Dla skutecznego odstąpienia wystarczy przesłanie oświadczenia na piśmie na adres Sprzedawcy.
 5. Do zachowania terminu określonego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i stosownie poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu, w tym o sposobie zwrotu Towaru oraz w razie pytań udzieli na nie odpowiedzi.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Jeżeli Sprzedawca po uzyskaniu zgody od Klienta nie zobowiązał się, że sam odbierze od niego Towar, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy aż do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu/potwierdzenia jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 10. Klient będący Konsumentem ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 11. Konsumentowi, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ustawy o prawach konsumenta.
 12. Towar należy dostarczyć na adres Sprzedawcy: ul. Koralowa 10, 32-085 Modlniczka, k. Krakowa.
 13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Oznacza to, że Kupujący ma prawo ocenić i sprawdzić Towar, ale tylko w taki sposób w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym (czyli sprawdzić jego kompletność i parametry techniczne). Konsument nie może bowiem normalnie użytkować rzeczy w przeciwnym razie odstępując od umowy może zostać obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem jej wartości.
 14. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta m. in. w sytuacji:
 15. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 16. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 17. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 18. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 19. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 20. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 21. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy
 • 7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie lub w siedzibie Sprzedawcy.
 2. Klient zobowiązany jest się bezwzględnie przestrzegać instrukcji dotyczących dalszego przetwarzania Towarów (instrukcje produkcji), montażu, uruchomienia i obsługi (instrukcja obsługi). Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu gwarancji jest wyłączona w przypadku nieprzestrzegania przez Klienta tychże instrukcji lub niespełnienia przez Klienta określonych prawnie warunków dopuszczenia do eksploatacji lub dopuszczenia wyrobu budowlanego do obrotu i powszechnego stosowania, względnie dopuszczenia do obrotu i jednostkowego stosowania.
 3. Klient jest zobowiązany do zbadania towaru pod względem jakościowym  w dniu odbioru Towaru. Wszelkie zastrzeżenia co do jakości dostarczonego Towaru powinny zostać spisane na dokumencie podpisanym przez dostawcę (np. liście przewozowym, dokumencie WZ), a w przypadku odbioru w siedzibie Sprzedawcy przez pracownika wydającego Towar.
 4. Klient obowiązany jest zgłosić wadę Towaru w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, niezwłocznie po odbiorze Towaru, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od dnia wydania towaru, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia jej wykrycia, pod rygorem utraty uprawnień z tego tytułu.
 5. Konsument może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach zgodnie z warunkami zawartymi w karcie gwarancyjnej lub z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 6. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Klienta; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 7. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 8. Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę, jeżeli Klient wiedział o wadzie produktu w chwili zawarcia umowy sprzedaży ze Sklepem.
 9. W przypadku sprzedaży produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
 • 8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 1. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  2. https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 3. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko i wyłącznie gdy obie strony sporu, tj. Sprzedawca i Klient wyrażą na to zgodę.
 • 9 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 1. Niniejszy paragraf Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów/Usługobiorców nie będących Konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towarów przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 4. W razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 6. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy sprzedaży
 7. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego Konsumentem.
 8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.
 • 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Sprzedawca/Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona jest platforma internetowa Sklepu; tyczy się to w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych, brak dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług internetowych.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.; dla Umów Sprzedaży zawartych z Klientami będącymi Konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Jeśli obowiązujące prawo przyznaje Klientom będącym Konsumentami korzystniejsze obowiązkowe i wymagane prawem uregulowania niż te, które są zawarte w niniejszym Regulaminie, odpowiednie postanowienia Regulaminu są bezpośrednio zastępowane przez konkretne normy obowiązującego prawa i tym samym są wiążące dla obu Stron.
 4. Wszelkie spory wynikające z korzystania ze Sklepu lub powstające w związku z tym korzystaniem zostaną poddane pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego właściwego dla miejsca siedziby Usługodawcy.
 5. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Sklepu (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 6. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem i podlega przepisom prawa polskiego.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 8. W przypadku zmiany Regulaminu, Klient zostanie skutecznie o nim poinformowany za pomocą wiadomości wysłanej na adres e-mail Klienta oraz podanej na stronie internetowej Sklepu. Zmiana staje się skuteczna we wskazanym przez Usługodawcę terminie, nie krótszym niż 14 dni licząc od daty ich udostępnienia na stronie internetowej Sklepu. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach strony internetowej Sklepu wraz z informacją o ich dokonaniu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać nabytych uprawnień Klientów.